POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Piosenkarnia Anny Treter” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Annę Treter-Hnatowicz zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26.09.2007r w Kancelarii Notarialnej Marii Kwiecińskiej-Stybel i Magdaleny Wyszyńskiej s.c. w Krakowie Rep.A.nr 15268/2007 – działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach ( Dz.U. z 1991r Nr 46 poz.203 z późn.zm) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 4

Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister do spraw kultury.

§ 5

1.  Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność  także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 7

1. Fundacja może powoływać oraz przystępować do spółek i innych osób prawnych zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
2. Przystąpienie i powoływanie o którym mowa w ust.1 nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie cele Fundacji.

CELE FUNDACJI I FORMY DZIAŁANIA

§ 8

Celami Fundacji są:
1) wspieranie, upowszechnianie i propagowanie działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej oraz sztuki w dziedzinie twórczości artystycznej a także inicjatyw kulturalnych społecznie użytecznych;
2) wspomaganie i promowanie młodych, utalentowanych artystów i twórców;
3) skupianie wokół idei Fundacji szerokiego lobby twórców, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli sfery nauki, kultury, oświaty, edukacji oraz mediów.

§ 9

1. Fundacja realizuje swoje cele w formie działalności pożytku publicznego, prowadzonej w obszarach rozwoju świadomości kulturowej, pielęgnowania polskości, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a realizowanej poprzez następujące działania:

1) Inicjowanie i realizowanie programów i działań promocyjnych, informacyjnych,   badawczych i szkoleniowych.

2) Organizowanie, promocję, finansowanie:
a) koncertów, festiwali, spotkań, konkursów, przeglądów, prezentacji,
b) przedstawień artystycznych, w szczególności baletowych,
tanecznych, musicalowych,
c) galerii artystycznych, wystaw fotograficznych, targów sztuki,
d) warsztatów artystycznych, seminariów, szkoleń, konferencji, kursów,
debat,
e) nagrań muzycznych,
f) programów i przedsięwzięć literackich,
g) publikacji na tematy związane z obszarem działalności Fundacji.

3) Przyznawanie stypendiów, nagród i innych finansowych wyróżnień dla  najbardziej uzdolnionych, wybijających się młodych artystów i twórców.

4) Fundowanie instrumentów muzycznych.

5) Wspomaganie finansowe, rzeczowe, organizacyjne innych osób prawnych, fizycznych oraz placówek i instytucji działających w celach zbieżnych z celami Fundacji.

6) Zbieranie wiadomości, zdjęć i komentarzy dla środków masowego przekazu , na temat polskiej kultury i edukacji artystycznej a także problemów artystów i twórców.

2. Fundacja, realizując swoje cele, jest otwarta na współpracę z instytucjami państwowym, organizacjami społecznymi, ze szkołami i agencjami artystycznymi, teatrami, galeriami, mediami, sponsorami i darczyńcami, oraz innymi podmiotami, podejmującymi działania lub zainteresowanymi działaniami w obszarze objętym celami Fundacji.

3. Fundacja działalność pożytku publicznego określoną w ust. 1 pkt. 1), 2), 5), i 6) prowadzić może jako nieodpłatną jak i odpłatną działalność pożytku publicznego. Działalność określoną w ust. 1 pkt. 3) i 4) Fundacja prowadzi w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 zł ( słownie dwa tysiące złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz inne aktywa nabywane przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
2) zbiórek,
3) majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
4) z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych lub utworzonych lokat,
5) działalności gospodarczej,
6) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
7) wszelkich innych źródeł nie wymienionych w pkt. 1-6.

§ 12

Przekazane Fundacji środki finansowe bądź niefinansowe mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile przekazujący je nie postanowił inaczej.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

1.  Zarząd w drodze uchwały może nadać szczególnie zasłużonym osobom fizycznym lub prawnym tytuł Honorowego Sponsora i Przyjaciela Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

2.  Zarząd może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15.1

1.  Fundacja prowadzi w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.  Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach ( PKD 47.89.Z ),
2) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z ),
3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ( PKD 47.99.Z ),
4) Działalność agencji reklamowych ( PKD 73.11.Z ),
3.  Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych określonych w § 8 Statutu.
4.  Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bądź bez wyodrębnienia organizacyjnego, bądź poprzez wyodrębnione organizacyjnie „zakłady” powołane przez Zarząd.
5.  Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje jej Zarząd.
6.  Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
7.  Na dzień 3 lutego 2009r. z majątku Fundacji wydziela się środki na prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 2 000 zł.

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 16

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 17

1.  Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru nad Zarządem Fundacji i posiada uprawnienia do przeprowadzenia kontroli działania w dowolnie wybranym momencie. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.

2.  W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundator, który podpisał akt ustanowienia Fundacji oraz inne osoby dokooptowane przez Fundatora.

3.  Rada Fundacji składa się od 3 ( trzech) do 7 (siedmiu) osób i wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Członków Rady Fundacji.

4.  Kadencja Rady Fundacji jest nieograniczona w czasie.

5.  Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji bądź śmierci, a także na skutek choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji, a także w wypadku odwołania ze składu Rady Fundacji uchwałą Rady Fundacji.

6.  Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby

1) będące członkami Zarządu Fundacji ani pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) skazane prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych lub za przestępstwo z winy umyślnej.

7.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji, nowi członkowie powoływani są uchwałą Rady Fundacji podjętą zwykłą większością głosów.

8.  Szczegółowe zasady działania Rady Fundacji określone zostaną w regulaminie jej funkcjonowania.

§ 18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) zatwierdzanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
3) opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
4) wykonywanie zadań kontrolnych w stosunku do Zarządu oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
5) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz nadzorowanie ich pracy;
6) uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji i Zarządu Fundacji;
7) reprezentowanie Fundacji wobec członków Zarządu Fundacji a w szczególności zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń i nagród;
8) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji;
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań z działalności merytorycznej Zarządu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
10) podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji, jej likwidacji i przeznaczeniu jej majątku a także zmiany Statutu Fundacji.

§ 19

1.  Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub na wniosek dwóch członków Rady, co najmniej raz w roku.
2.  W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 20

1.  Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, w obecności co najmniej połowy składu jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub przy jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego.
2.  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub członka Rady Fundacji, połączenia Fundacji, jej likwidacji a także zmiany statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
3.  Posiedzenia Rady Fundacji powinny być protokołowane.

§ 21

1.  Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2.  Udział osób wymienionych w pkt.1 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 22

1.  Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany na okres 2 lat.
2.  Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą wygaśnięcia mandatu, odwołania bądź śmierci, a także na skutek choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji.
3.  Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,
3) nie pełnienie obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
5) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.

§ 23

1.  Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji.
2.  Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu Fundacji.
3.  Prezes Zarządu a w czasie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, zwołuje  posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
4.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
5.  Zarząd działa według regulaminu ustalonego i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
6.  Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji, o ile nie wchodzi w skład Rady Fundacji.

§ 24

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1) opracowanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
2) planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z działalnością statutową Fundacji,
3) zarządzanie majątkiem Fundacji,
4) zawieranie umów w imieniu Fundacji,
5) zatrudnianie pracowników i współpracowników Fundacji,
6) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
7) sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego Fundacji oraz przedstawienie ich Radzie Fundacji, a po zatwierdzeniu przez nią, podanie ich do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty,
8) podanie do publicznej wiadomości sprawozdań, o których mowa w pkt.7 w przypadku gdy Rada Fundacji zwleka ponad jeden miesiąc z podjęciem uchwały o ich zatwierdzeniu bądź odrzuceniu,
9) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia,
10) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem dla Rady Fundacji.

§ 25

1.  Do reprezentacji Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych lub udzielania pełnomocnictw do reprezentacji Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 26

1.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym obecność Prezesa lub Wiceprezesa. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa a w czasie jego nieobecności głos Wiceprezesa.
2.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i są protokołowane.

ZMIANA STATUTU

§ 27

1.  Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
2.  Cel Fundacji może być zmieniony przez zmianę Statutu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
3. Likwidację przeprowadza Zarząd, chyba że Rada Fundacji w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, nie działających w celach zarobkowych.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  • 2009
  • 2010
  • 2011_1
  • 2011_2
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2018 - Koncert Finałowy
  • 2018 - Recital Łukasza Jemioła